Now Playing

The Comedian Thailand สัปดาห์ที่ 10 พาร์ท 4
95% 375K 21 minutes 6 years ago by Katty Mayu

**นำคลิปออกไป กรุณาให้เครดิตด้วยนะคะ** ก่อนคนทำจะไม่มีกำลังใจ