Now Playing

The Comedian Thailand สัปดาห์ที่ 11 พาร์ท 5
97% 252K 18 minutes 6 years ago by Katty Mayu

*นำคลิปออกไป กรุณาให้เครดิตด้วยนะคะ* ก่อนคนทำจะไม่มีกำลังใจ