Now Playing

周星馳, 吳孟達, 田啟文, 甜筒輝 行運一條龍之水哥出場
90% 762K 3 minutes 5 years ago by Timtonfai

甜筒輝在《行運一條龍》其中一段演出,這一場戲講周星馳飾演的茶餐廳溝女王「水哥」出場,技驚四座 甜筒輝Instagram: timtonfai , Facebook facebook.com/timtonfai2014 說好的裸體攝影會呢? youtube.com/watch?v=jVmE0sABJ2U 劫財一定要劫埋色? youtube.com/watch?v=aQDhW9F2lQg 小心老闆 youtube.com/watch?v=z6cqVDhaTC0 怪獸家長 vs 90後老師 ep01 youtube.com/watch?v=x_ARsPdELO8 怪獸家長 vs 90後老師 ep02 youtube.com/watch?v=bwEEIBWK0os